Kết quả tìm kiếm
Người nộp : HỒ MINH HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.02.H18-201030-0019
Ngày nộp: 30/10/2020
Ngày hẹn trả: 02/11/2020
Nộp tại: Sở Công thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả