Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN DŨNG - ANH
Mã Biên nhận : 000.00.20.H18-201027-0028
Ngày nộp: 27/10/2020
Ngày hẹn trả: 28/10/2020
Nộp tại: UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả