Kết quả tìm kiếm
Người nộp : GIÀNG A GIỐNG
Mã Biên nhận : 000.00.24.H18-201023-0002
Ngày nộp: 23/10/2020
Ngày hẹn trả: 30/10/2020
Nộp tại: UBND huyện Tủa Chùa
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả