Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÒ THỊ CHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.26.H18-201015-0008
Ngày nộp: 15/10/2020
Ngày hẹn trả: 29/10/2020
Nộp tại: UBND huyện Mường Chà
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả