CƠ QUAN THỰC HIỆN

Mã thủ tục 1.002671.000.00.00.H18
Tên thủ tục Giám định để thực hiện chế độ hưu trí trước tuổi quy định đối với người lao đ7ộng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Lĩnh vực Lĩnh vực Giám định y khoa
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Cách thức thực hiện

Gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Điện Biên

Trình tự thực hiện

- Bước 1: Người lao động hoặc tổ chức sử dụng lao động gửi hồ sơ xin giám định cho Cơ quan thường trực của Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Điện Biên

- Bước 2: Sau khi nhận được hồ sơ đề nghị, Cơ quan thường trực của Hội đồng giám định y khoa gửi cho cá nhân, tổ chức đề nghị Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

- Bước 3: Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Điện Biên tiếp nhận hồ sơ:

+ Nếu hồ sơ giám định hợp lệ, trong thời gian 30 ngày, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Điện Biên có trách nhiệm tiến hành khám giám định cho người lao động.

+ Nếu hồ sơ giám định không hợp lệ, trong thời gian 10 ngày làm việc, Hội đồng Giám định Y khoa tỉnh Điện Biên có trách nhiệm trả lời bằng văn bản cho cá nhân, cơ quan, tổ chức yêu cầu giám định biết.

- Bước 4: Trả kết quả cho người sử dụng lao động hoặc người lao động
Thời hạn giải quyết

30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ

Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Không có thông tin
Lệ Phí
Mô tả Mức lệ phí
Thực hiện theo quy định của Thông tư số 93/2012/TT-BTC ngày 05/6/2012 quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí giám định y khoa. Lệ phí:
Thành phần hồ sơ

a) Giấy đề nghị giám định theo mẫu quy định tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Thông tư số 14/2016/TT-BYT.

b) Bản sao hợp lệ của một trong các giấy tờ sau (nếu có): Tóm tắt hồ sơ bệnh án hoặc giấy xác nhận khuyết tật hoặc giấy ra viện hoặc các giấy tờ khám, điều trị các bệnh, thương tật, tật, bao gồm: sổ y bạ hoặc sổ khám bệnh hoặc đơn thuốc hoặc giấy hẹn khám lại hoặc tóm tắt hồ sơ bệnh án điều trị ngoại trú.

Yêu cầu - điều kiện

Người lao động đang đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc người lao động đã có quyết định nghỉ việc chờ giải quyết chế độ hưu trí, trợ cấp hàng tháng; giám định để thực hiện chế độ tử tuất; giám định đối với người lao động đã nghỉ hưu hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm mắc bệnh nghề nghiệp

Căn cứ pháp lý

Luật 25/2008/QH12

Luật 40/2009/QH12

Thông tư 93/2012/TT-BTC

Luật 46/2014/QH13

Luật 58/2014/QH13

Luật 84/2015/QH13

Kết quả thực hiện Biên bản khám giám định
Biểu mẫu đính kèm