CƠ QUAN THỰC HIỆN

Mã thủ tục 1.004461.000.00.00.H18
Tên thủ tục Công bố lại đối với cơ sở điều trị sau khi hết thời hạn bị tạm đình chỉ
Lĩnh vực Lĩnh vực Y tế Dự phòng
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Cách thức thực hiện

Nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

Trình tự thực hiện

Bước 1. Cơ sở điều trị bị đình chỉ gửi tài liệu về việc chấp hành xong quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

          Bước 2. Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị, Sở Y tế tỉnh Điện Biên có trách nhiệm:

  - Trường hợp đồng ý với hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị, Sở Y tế tỉnh Điện Biên ra Quyết định hủy bỏ đình chỉ đối với cơ sở điều trị.

  - Trường hợp không đồng ý với hồ sơ khắc phục vi phạm của cơ sở điều trị, Sở Y tế tỉnh Điện Biên có trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho cơ sở điều trị. Văn bản phải nêu rõ lý do không đồng ý.

 Bước 3. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản thông báo không đồng ý của Sở Y tế tỉnh Điện Biên, cơ sở điều trị bị đình chỉ phải khắc phục các vi phạm và gửi hồ sơ khắc phục vi phạm về Sở Y tế.

Bước 4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày quyết định đình chỉ hết hiệu lực, trường hợp cơ sở điều trị bị đình chỉ không khắc phục các vi phạm hoặc việc khắc phục các vi phạm không đáp ứng các quy định tại Điều 12, Điều 13 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP, Sở Y tế tỉnh Điện Biên thực hiện việc hủy hồ sơ công bố của cơ sở điều trị trên trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Điện Biên theo quy định tại Điều 21 Nghị định số 90/2016/NĐ-CP.

Thời hạn giải quyết

05 ngày làm việc, tính từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ

Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Không có thông tin
Lệ Phí Không có thông tin
Thành phần hồ sơ
Hồ sơ khắc phục vi phạm
Yêu cầu - điều kiện
Không
Căn cứ pháp lý

Luật 64/2006/QH11

Nghị định 90/2016/NĐ-CP

Kết quả thực hiện Cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện được công bố công khai trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế
Biểu mẫu đính kèm