CƠ QUAN THỰC HIỆN

Mã thủ tục 1.001987.000.00.00.H18.01
Tên thủ tục Điều chỉnh giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế khi thay đổi quy mô giường bệnh hoặc cơ cấu tổ chức hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn.
Lĩnh vực Lĩnh vực Khám chữa bệnh
Cơ quan thực hiện Sở Y tế
Cách thức thực hiện
 Gửi qua đường Bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên.
Trình tự thực hiện

- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh gửi hồ sơ  xin cấp giấy phép hoạt động (GPHĐ) đến Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Văn phòng Sở Y tế tỉnh Điện Biên.

- Sở Y tế tiếp nhận và gửi Phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đề nghị

- Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Sở Y tế sẽ xem xét thẩm định hồ sơ và thẩm định tại cơ sở xin cấp GPHĐ:

+ Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Y tế phải có văn bản thông báo cho cơ sở xin cấp giấy phép hoàn chỉnh hồ sơ. Thời gian giải quyết thủ tục sẽ tính từ ngày nhận đủ hồ sơ bổ sung.

+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ và hợp lệ, Sở Y tế thành lập đoàn thẩm định và tiến hành thẩm định tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh để cấp giấy phép hoạt động.

+ Trường hợp không cấp GPHĐ, Sở Y tế phải có văn bản trả lời và nêu lý do.

- Trả GPHĐ cho cơ sở.


Thời hạn giải quyết Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.
Đối tượng thực hiện Công dân
Phí Không có thông tin
Lệ Phí Không có thông tin
Thành phần hồ sơ

1) Đơn đề nghị theo mẫu quy định tại Phụ lục 19- Thông tư 41/2011/TT-BYT;

 2) Bản kê khai cơ sở vật chất, thiết bị y tế và hồ sơ nhân sự tương ứng với quy mô hoặc phạm vi hoạt động chuyên môn dự kiến điều chỉnh


Yêu cầu - điều kiện
Không

Căn cứ pháp lý

Luật 11/2008/QH12

Luật 40/2009/QH12

Nghị định 03/2011/NĐ-CP

Thông tư 41/2011/TT-BYT

Thông tư 30/2014/TT-BYT


Kết quả thực hiện Văn bản cho phép.
Biểu mẫu đính kèm