Đến tháng 4/2021
UBND huyện Nậm Pồ đã giải quyết

94.34 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
06:16:27, 22/04/2021)