Đến tháng 12/2021
UBND huyện Nậm Pồ đã giải quyết

94.48 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
06:20:45, 07/12/2021)