Đến tháng 1/2022
UBND huyện Điện Biên đã giải quyết

80.95 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
19:07:47, 28/01/2022)