Đến tháng 4/2020
Sở Y tế đã giải quyết

97.12 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
05:05:30, 03/04/2020)