Đến tháng 10/2020
Sở Y tế đã giải quyết

87.45 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
17:44:13, 30/10/2020)