Đến tháng 7/2020
Sở Y tế đã giải quyết

98.66 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
07:02:17, 12/07/2020)