Đến tháng 11/2019
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

100.0 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
12:33:29, 13/11/2019)