Đến tháng 7/2020
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

100.0 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
07:56:46, 12/07/2020)