Đến tháng 12/2021
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

98.84 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
07:47:00, 07/12/2021)