Đến tháng 10/2020
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

87.45 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
18:34:16, 30/10/2020)