Đến tháng 4/2020
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

100.0 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
05:56:30, 03/04/2020)