Đến tháng 4/2021
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

100.0 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
07:32:49, 22/04/2021)