Đến tháng 1/2021
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

83.04 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
15:26:11, 18/01/2021)