Đến tháng 1/2020
Sở Thông tin và Truyền thông đã giải quyết

100.0 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
16:13:31, 23/01/2020)