Đến tháng 12/2021
Tỉnh Điện Biên đã giải quyết

90.46 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
06:19:10, 07/12/2021)