Đến tháng 1/2020
Tỉnh Điện Biên đã giải quyết

73.22 %
hồ sơ đúng hạn


(tự động cập nhật vào lúc
14:09:48, 23/01/2020)