Tình hình xử lý hồ sơ
Đúng hạn:
75.13 %
Đã tiếp nhận
16096
hồ sơ
Đã xử lý
11239
hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Chọn năm:
Chọn năm:
Chọn quận/huyện cần hiển thị
Chọn năm:
Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã