Thông báo:
Hãy cài đặt và sử dụng Ứng dụng PC-Covid để phòng, chống dịch Covid-19 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY
Đúng hạn:
90.46 %
Đã xử lý đúng hạn
196740 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
20752 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Hồ sơ trả lại
Tổng số Trong đó Tổng số Đúng thời hạn Quá hạn chưa đến hạn
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận
I SỞ BAN NGÀNH
1 Sở Công thương 196 2 194 196 185 0 11 5
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Sở Giao thông - Vận tải 8 5 3 8 3 0 5 0
4 Sở Khoa học và Công nghệ 2 0 2 2 0 0 2 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 135 116 19 135 31 0 104 0
7 Sở Nội vụ 3 1 2 3 1 0 2 0
8 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 20 11 9 20 0 0 20 0
10 Sở Tài nguyên và Môi trường 23 17 6 23 1 2 20 0
11 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sở Tư pháp 4 1 3 4 0 0 4 0
13 Sở Thông tin và Truyền thông 15 9 6 15 5 0 10 0
14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 3 3 0 3 0 0 3 0
15 Sở Xây dựng 8 3 5 8 0 0 8 0
16 Sở Y tế 13 10 3 13 10 0 3 0
17 Thanh tra tỉnh 2 1 1 2 1 0 1 0
18 Ban Dân tộc tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Trung tâm CNTT & TT - Sở TTTT 0 0 0 0 0 0 0 0
II HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 769 568 201 769 215 2 552 0
2 UBND huyện Điện Biên 279 74 205 279 192 15 72 0
3 UBND huyện Mường Ảng 142 90 52 142 66 1 75 5
4 UBND huyện Tuần Giáo 283 107 176 283 93 1 189 3
5 UBND huyện Tủa Chùa 155 120 35 155 137 0 18 1
6 UBND huyện Điện Biên Đông 112 37 75 112 22 1 89 0
7 UBND huyện Mường Chà 41 26 15 41 27 2 12 0
8 UBND huyện Nậm Pồ 518 366 152 518 22 0 496 0
9 UBND huyện Mường Nhé 1 1 0 1 1 0 0 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 43 28 15 43 11 0 32 0
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 230 34 196 230 188 21 21 0
2 UBND huyện Điện Biên 1242 61 1181 1242 1177 57 8 0
3 UBND huyện Mường Ảng 31 8 23 31 19 4 8 0
4 UBND huyện Tuần Giáo 2271 274 1997 2271 2250 7 14 1
5 UBND huyện Tủa Chùa 36 1 35 36 35 0 1 0
6 UBND huyện Điện Biên Đông 63 12 51 63 50 9 4 0
7 UBND huyện Mường Chà 183 47 136 183 127 49 7 0
8 UBND huyện Nậm Pồ 513 12 501 512 431 4 77 0
9 UBND huyện Mường Nhé 64 64 0 64 1 63 0 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 63 5 58 63 57 2 4 0