DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Cơ quan xử lý
1 Lò Văn Cường UBND Thị trấn Tuần Giáo
2 Quàng Thị Tiên UBND Thị trấn Tuần Giáo
3 Nguyễn Quang Thoảng UBND Thị trấn Tuần Giáo
4 Trần Văn Trung UBND Thị trấn Tuần Giáo
5 TRần Thị Bình UBND Thị trấn Tuần Giáo
6 Nguyễn Quốc An UBND Thị trấn Tuần Giáo
7 Ngô Xuân Thành UBND Thị trấn Tuần Giáo
8 Nguyễn Tú Anh UBND Thị trấn Tuần Giáo
9 Hoàng Tuấn Anh UBND Thị trấn Tuần Giáo
10 Huỳnh Thị Hương UBND Thị trấn Tuần Giáo