DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Cơ quan xử lý
1 Nguyễn Phúc Luân UBND huyện Mường Ảng
2 Nguyễn Đức Tùng UBND huyện Mường Ảng
3 Nguyễn Công Xuân UBND huyện Mường Ảng
4 Nguyễn Quỳnh Hoa UBND huyện Mường Ảng
5 LẠI HUY HIỆP UBND huyện Mường Ảng
6 KHIÊN THỊ SỞ UBND huyện Tuần Giáo
7 NGÔ TUẤN BA UBND huyện Tuần Giáo
8 Tòng Văn Doan UBND huyện Tuần Giáo
9 LÒ THỊ HẰNG UBND Xã Na Son
10 MÙA A KHẢI UBND Xã Na Son