DANH SÁCH HỒ SƠ ĐANG CHỜ TRẢ KẾT QUẢ

STT Chủ hồ sơ Nội dung yêu cầu giải quyết Cơ quan xử lý
1 Giàng Thị Dú UBND huyện Tủa Chùa
2 PHẠM THỊ THUẤN UBND huyện Tủa Chùa
3 Cao Thị Sen UBND huyện Tủa Chùa
4 Thào A Lử UBND Xã Phình Sáng
5 Phạm Thu Thủy UBND Thành phố Điện Biên Phủ
6 Nguyễn Đình Hương UBND Thành phố Điện Biên Phủ
7 Bùi Thị Thơ UBND Thành phố Điện Biên Phủ
8 Vàng A Cậy UBND Thành phố Điện Biên Phủ
9 Đặng Thị Thơm UBND Thành phố Điện Biên Phủ
10 Trần Đức Học UBND Thành phố Điện Biên Phủ