Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỸ PHẨM SHISEIDO VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.02.H18-201030-0030
Ngày nộp: 30/10/2020
Ngày hẹn trả: 02/11/2020
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả