Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP ĐẠI LỢI
Mã Biên nhận : 000.00.02.H18-201030-0008
Ngày nộp: 29/10/2020
Ngày hẹn trả: 02/11/2020
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả