Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN ĐÌNH VINH
Mã Biên nhận : 000.00.23.H18-211126-0005
Ngày nộp: 26/11/2021
Ngày hẹn trả: 07/12/2021
Nộp tại: UBND huyện Tuần Giáo
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả