Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÀ THỊ TỈNH
Mã Biên nhận : 000.00.20.H18-211125-0003
Ngày nộp: 25/11/2021
Ngày hẹn trả: 04/01/2022
Nộp tại: UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả