Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN VĂN HOẠT
Mã Biên nhận : 000.00.22.H18-201030-0001
Ngày nộp: 30/10/2020
Ngày hẹn trả: 02/11/2020
Nộp tại: UBND huyện Mường Ảng
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả