Kết quả tìm kiếm
Người nộp : PHẠM THẾ MẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.20.H18-201028-0022
Ngày nộp: 28/10/2020
Ngày hẹn trả: 29/10/2020
Nộp tại: UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả