Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÒ VĂN PHÚC - PHƯỢNG
Mã Biên nhận : 000.00.20.H18-201028-0004
Ngày nộp: 28/10/2020
Ngày hẹn trả: 02/11/2020
Nộp tại: UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả