Kết quả tìm kiếm
Người nộp : DƯƠNG DUY MẠNH
Mã Biên nhận : 000.00.20.H18-201027-0020
Ngày nộp: 27/10/2020
Ngày hẹn trả: 30/10/2020
Nộp tại: UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả