Kết quả tìm kiếm
Người nộp : THÀO THỊ VÙA
Mã Biên nhận : 000.00.24.H18-201014-0007
Ngày nộp: 14/10/2020
Ngày hẹn trả: 02/12/2020
Nộp tại: UBND huyện Tủa Chùa
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả