Kết quả tìm kiếm
Người nộp : NGUYỄN VĂN KHANH
Mã Biên nhận : 000.00.24.H18-211126-0025
Ngày nộp: 26/11/2021
Ngày hẹn trả: 02/12/2021
Nộp tại: UBND huyện Tủa Chùa
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả