Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÒ THỊ THIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.24.H18-211126-0024
Ngày nộp: 26/11/2021
Ngày hẹn trả: 01/12/2021
Nộp tại: UBND huyện Tủa Chùa
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả