Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÒ THỊ NHUNG
Mã Biên nhận : 000.00.29.H18-211126-0002
Ngày nộp: 26/11/2021
Ngày hẹn trả: 01/12/2021
Nộp tại: UBND Thị xã Mường Lay
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả