Kết quả tìm kiếm
Người nộp : BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN CÁC CÔNG TRÌNH HUYỆN TUẦN GIÁO
Mã Biên nhận : 000.00.23.H18-211126-0006
Ngày nộp: 26/11/2021
Ngày hẹn trả: 10/12/2021
Nộp tại: UBND huyện Tuần Giáo
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả