Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Đào Ngọc Hiên
Mã Biên nhận : 000.00.27.H18-211125-0081
Ngày nộp: 25/11/2021
Ngày hẹn trả: 01/12/2021
Nộp tại: UBND huyện Nậm Pồ
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả