Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LƯƠNG THỊ THẮM
Mã Biên nhận : 000.00.29.H18-211119-0005
Ngày nộp: 19/11/2021
Ngày hẹn trả: 06/12/2021
Nộp tại: UBND Thị xã Mường Lay
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả