Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐInh Công Dũng
Mã Biên nhận : 000.00.29.H18-211116-0001
Ngày nộp: 16/11/2021
Ngày hẹn trả: 30/11/2021
Nộp tại: UBND Thị xã Mường Lay
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả