Thông báo:
V/v Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên theo Văn bản số 3199
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY
Đúng hạn:
81.82 %
Đã xử lý đúng hạn
71181 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
15821 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
I SỞ BAN NGÀNH
1 Sở Công thương 335 6 329 326 326 0 10 10 0
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 3 2 1 1 1 0 2 2 0
3 Sở Giao thông - Vận tải 25 12 13 14 11 3 11 9 2
4 Sở Khoa học và Công nghệ 3 0 3 2 2 0 1 1 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 40 12 28 12 12 0 28 28 0
7 Sở Nội vụ 1 1 0 0 0 0 1 0 1
8 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 31 8 23 24 24 0 7 7 0
10 Sở Tài nguyên và Môi trường 32 18 14 4 3 1 27 27 0
11 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sở Tư pháp 10 2 8 7 7 0 2 2 0
13 Sở Thông tin và Truyền thông 23 0 23 23 23 0 0 0 0
14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 2 6 7 7 0 1 1 0
15 Sở Xây dựng 16 0 16 7 7 0 9 9 0
16 Sở Y tế 95 35 60 45 45 0 50 50 0
17 Thanh tra tỉnh 7 3 4 6 6 0 1 1 0
18 Ban Dân tộc tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 6827 6327 500 6503 361 6142 324 222 102
2 UBND huyện Điện Biên 651 120 531 561 527 34 87 84 3
3 UBND huyện Mường Ảng 239 105 134 145 140 5 94 92 2
4 UBND huyện Tuần Giáo 225 51 174 163 163 0 62 62 0
5 UBND huyện Tủa Chùa 152 16 136 103 99 4 49 49 0
6 UBND huyện Điện Biên Đông 114 33 81 82 81 1 32 32 0
7 UBND huyện Mường Chà 154 42 112 109 103 6 44 42 2
8 UBND huyện Nậm Pồ 217 164 53 80 76 4 137 137 0
9 UBND huyện Mường Nhé 84 18 66 75 75 0 9 9 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 72 9 63 64 64 0 7 7 0
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 1050 113 937 932 870 62 116 10 106
2 UBND huyện Điện Biên 485 135 350 339 300 39 145 31 114
3 UBND huyện Mường Ảng 211 9 202 202 195 7 8 5 3
4 UBND huyện Tuần Giáo 986 27 959 968 948 20 18 5 13
5 UBND huyện Tủa Chùa 133 5 128 129 125 4 4 3 1
6 UBND huyện Điện Biên Đông 162 52 110 90 75 15 73 21 52
7 UBND huyện Mường Chà 188 62 126 124 120 4 62 2 60
8 UBND huyện Nậm Pồ 140 33 107 109 71 38 30 10 20
9 UBND huyện Mường Nhé 43 42 1 0 0 0 43 0 43
10 UBND Thị xã Mường Lay 24 1 23 18 17 1 6 5 1