Thông báo:
V/v Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên theo Văn bản số 3199
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY
Đúng hạn:
81.89 %
Đã xử lý đúng hạn
71661 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
15847 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
I SỞ BAN NGÀNH
1 Sở Công thương 460 6 454 439 439 0 22 22 0
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 4 2 2 1 1 0 3 3 0
3 Sở Giao thông - Vận tải 27 12 15 15 12 3 12 10 2
4 Sở Khoa học và Công nghệ 3 0 3 2 2 0 1 1 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 66 12 54 12 12 0 54 54 0
7 Sở Nội vụ 1 1 0 0 0 0 1 0 1
8 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 43 8 35 27 27 0 16 16 0
10 Sở Tài nguyên và Môi trường 36 18 18 6 4 2 29 29 0
11 Sở Tài chính 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sở Tư pháp 17 2 15 10 10 0 6 6 0
13 Sở Thông tin và Truyền thông 28 0 28 23 23 0 5 5 0
14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 8 2 6 7 7 0 1 1 0
15 Sở Xây dựng 21 0 21 8 8 0 13 13 0
16 Sở Y tế 97 35 62 52 52 0 45 45 0
17 Thanh tra tỉnh 8 3 5 6 6 0 2 2 0
18 Ban Dân tộc tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 6901 6327 574 6554 390 6164 347 242 105
2 UBND huyện Điện Biên 720 120 600 570 536 34 153 149 4
3 UBND huyện Mường Ảng 267 105 162 162 157 5 105 103 2
4 UBND huyện Tuần Giáo 244 51 193 190 190 0 54 54 0
5 UBND huyện Tủa Chùa 187 16 171 120 116 4 67 67 0
6 UBND huyện Điện Biên Đông 124 33 91 97 96 1 27 27 0
7 UBND huyện Mường Chà 161 42 119 117 111 6 43 41 2
8 UBND huyện Nậm Pồ 222 164 58 92 88 4 130 130 0
9 UBND huyện Mường Nhé 90 18 72 80 80 0 10 10 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 77 9 68 70 70 0 6 6 0
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 1206 113 1093 1052 986 66 152 45 107
2 UBND huyện Điện Biên 524 135 389 373 328 45 150 33 117
3 UBND huyện Mường Ảng 227 8 219 221 214 7 6 3 3
4 UBND huyện Tuần Giáo 1038 27 1011 1013 993 20 25 12 13
5 UBND huyện Tủa Chùa 156 5 151 151 144 7 5 5 0
6 UBND huyện Điện Biên Đông 173 52 121 95 80 15 79 17 62
7 UBND huyện Mường Chà 190 61 129 128 122 6 61 1 60
8 UBND huyện Nậm Pồ 142 33 109 111 73 38 30 10 20
9 UBND huyện Mường Nhé 43 42 1 0 0 0 43 0 43
10 UBND Thị xã Mường Lay 27 1 26 20 19 1 7 6 1