Thông báo:
Hãy cài đặt và sử dụng Ứng dụng PC-Covid để phòng, chống dịch Covid-19 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY
Đúng hạn:
91.22 %
Đã xử lý đúng hạn
219761 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
21165 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Hồ sơ trả lại
Tổng số Trong đó Tổng số Đúng thời hạn Quá hạn chưa đến hạn
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận
I SỞ BAN NGÀNH
1 Sở Công thương 930 2 928 930 928 0 2 35
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 3 0 3 3 3 0 0 0
3 Sở Giao thông - Vận tải 23 6 17 23 19 2 2 0
4 Sở Khoa học và Công nghệ 4 2 2 4 3 0 1 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 0 3 3 3 0 0 0
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 111 9 102 111 97 0 14 0
7 Sở Nội vụ 3 0 3 3 2 1 0 0
8 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 19 4 15 19 14 0 5 0
10 Sở Tài nguyên và Môi trường 31 16 15 31 25 2 4 7
11 Sở Tài chính 5 2 3 5 4 1 0 0
12 Sở Tư pháp 17 0 17 17 15 2 0 0
13 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 0 6 6 6 0 0 0
15 Sở Xây dựng 23 14 9 23 23 0 0 0
16 Sở Y tế 68 6 62 68 68 0 0 1
17 Thanh tra tỉnh 4 3 1 4 4 0 0 0
18 Ban Dân tộc tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Trung tâm CNTT & TT - Sở TTTT 0 0 0 0 0 0 0 0
II HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 1385 485 900 1385 893 25 467 9
2 UBND huyện Điện Biên 1116 394 722 1113 1048 10 55 4
3 UBND huyện Mường Ảng 231 76 155 231 182 1 48 3
4 UBND huyện Tuần Giáo 447 112 335 447 321 0 126 5
5 UBND huyện Tủa Chùa 133 25 108 133 104 0 29 7
6 UBND huyện Điện Biên Đông 141 47 94 141 129 1 11 0
7 UBND huyện Mường Chà 276 141 135 276 250 8 18 0
8 UBND huyện Nậm Pồ 86 3 83 86 78 0 8 0
9 UBND huyện Mường Nhé 84 6 78 84 83 0 1 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 163 42 121 163 104 13 46 0
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 1470 10 1460 1470 1442 21 7 0
2 UBND huyện Điện Biên 459 93 366 459 369 70 20 0
3 UBND huyện Mường Ảng 180 3 177 180 177 3 0 0
4 UBND huyện Tuần Giáo 766 2 764 766 763 0 3 0
5 UBND huyện Tủa Chùa 123 16 107 123 109 14 0 0
6 UBND huyện Điện Biên Đông 218 18 200 218 173 16 29 30
7 UBND huyện Mường Chà 859 45 814 859 743 106 10 1
8 UBND huyện Nậm Pồ 462 2 460 462 404 55 3 0
9 UBND huyện Mường Nhé 96 62 34 96 34 62 0 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 162 2 160 162 139 1 22 0