Thông báo:
Hãy cài đặt và sử dụng Ứng dụng PC-Covid để phòng, chống dịch Covid-19 Hướng dẫn cài đặt và sử dụng
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY
Đúng hạn:
91.16 %
Đã xử lý đúng hạn
217551 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
21096 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết Hồ sơ trả lại
Tổng số Trong đó Tổng số Đúng thời hạn Quá hạn chưa đến hạn
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận
I SỞ BAN NGÀNH
1 Sở Công thương 624 2 622 624 622 0 2 26
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 2 0 2 2 2 0 0 0
3 Sở Giao thông - Vận tải 22 6 16 22 16 2 4 0
4 Sở Khoa học và Công nghệ 4 2 2 4 3 0 1 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 3 0 3 3 3 0 0 0
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 98 9 89 98 53 0 45 0
7 Sở Nội vụ 3 0 3 3 2 1 0 0
8 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 18 4 14 18 12 0 6 0
10 Sở Tài nguyên và Môi trường 30 16 14 30 22 2 6 7
11 Sở Tài chính 5 2 3 5 4 1 0 0
12 Sở Tư pháp 17 0 17 17 15 2 0 0
13 Sở Thông tin và Truyền thông 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 6 0 6 6 6 0 0 0
15 Sở Xây dựng 23 14 9 23 19 0 4 0
16 Sở Y tế 68 6 62 68 18 0 50 1
17 Thanh tra tỉnh 4 3 1 4 4 0 0 0
18 Ban Dân tộc tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Trung tâm CNTT & TT - Sở TTTT 0 0 0 0 0 0 0 0
II HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 1188 485 703 1188 695 19 474 9
2 UBND huyện Điện Biên 957 394 563 957 864 9 84 4
3 UBND huyện Mường Ảng 196 76 120 196 131 1 64 2
4 UBND huyện Tuần Giáo 364 112 252 364 231 0 133 4
5 UBND huyện Tủa Chùa 117 25 92 117 81 0 36 6
6 UBND huyện Điện Biên Đông 132 47 85 132 102 0 30 0
7 UBND huyện Mường Chà 245 141 104 245 210 8 27 0
8 UBND huyện Nậm Pồ 75 3 72 75 65 0 10 0
9 UBND huyện Mường Nhé 48 6 42 48 44 0 4 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 106 42 64 106 79 11 16 0
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 1202 10 1192 1202 1178 19 5 0
2 UBND huyện Điện Biên 380 93 287 380 283 70 27 0
3 UBND huyện Mường Ảng 145 3 142 145 139 3 3 0
4 UBND huyện Tuần Giáo 625 2 623 625 617 0 8 0
5 UBND huyện Tủa Chùa 100 16 84 100 86 14 0 0
6 UBND huyện Điện Biên Đông 187 18 169 187 120 13 54 21
7 UBND huyện Mường Chà 693 45 648 693 586 102 5 1
8 UBND huyện Nậm Pồ 354 2 352 354 322 28 4 0
9 UBND huyện Mường Nhé 88 62 26 88 26 62 0 0
10 UBND Thị xã Mường Lay 112 2 110 112 110 1 1 0