Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÒ VĂN MẤNG
Mã Biên nhận : 000.00.20.H18-211206-0002
Ngày nộp: 06/12/2021
Ngày hẹn trả: 09/12/2021
Nộp tại: UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả