Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÒ THỊ MUÔN
Mã Biên nhận : 000.00.25.H18-211203-0002
Ngày nộp: 03/12/2021
Ngày hẹn trả: 17/12/2021
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên Đông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả