Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Nguyễn Công An
Mã Biên nhận : 000.00.24.H18-211126-0026
Ngày nộp: 26/11/2021
Ngày hẹn trả: 27/12/2021
Nộp tại: UBND huyện Tủa Chùa
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả