Kết quả tìm kiếm
Người nộp : MAI THỊ VIỆT HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.26.H18-211103-0011
Ngày nộp: 03/11/2021
Ngày hẹn trả: 31/01/2022
Nộp tại: UBND huyện Mường Chà
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả