Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÔNG TY TNHH UNIQLO VIỆT NAM
Mã Biên nhận : 000.00.02.H18-211206-0030
Ngày nộp: 06/12/2021
Ngày hẹn trả: 07/12/2021
Nộp tại: Sở Công Thương
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả