Thông báo:
V/v Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công trực tuyến tỉnh Điện Biên theo Văn bản số 3199
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ TỪ NĂM 2019 ĐẾN NAY
Đúng hạn:
87.45 %
Đã xử lý đúng hạn
65517 hồ sơ
Đã xử lý quá hạn
9405 hồ sơ
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng

THỐNG KÊ TỔNG HỢP

Thống kê Sở/Ngành
Thống kê Huyện/Thành phố
Thống kê Phường/Xã

THỐNG KÊ HỒ SƠ THEO ĐƠN VỊ

STT Cơ quan thực hiện Số hồ sơ nhận giải quyết Kết quả giải quyết
Tổng số Trong đó Số hồ sơ đã giải quyết Số hồ sơ đang giải quyết
Số kỳ trước chuyển qua Số mới tiếp nhận Tổng số Trả đúng thời hạn Trả quá hạn Tổng số Chưa đến hạn Quá hạn
I SỞ BAN NGÀNH
1 Sở Công thương 508 5 503 499 499 0 9 9 0
2 Sở Giáo dục và Đào tạo 10 0 10 8 8 0 2 2 0
3 Sở Giao thông - Vận tải 23 8 15 13 10 3 10 8 2
4 Sở Khoa học và Công nghệ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Sở Kế hoạch và Đầu tư 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 12 0 12 0 0 0 12 12 0
7 Sở Nội vụ 1 1 0 0 0 0 1 0 1
8 Sở Ngoại vụ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 51 18 33 43 43 0 8 8 0
10 Sở Tài nguyên và Môi trường 45 16 29 23 18 5 22 21 1
11 Sở Tài chính 8 0 8 8 8 0 0 0 0
12 Sở Tư pháp 14 1 13 12 12 0 2 2 0
13 Sở Thông tin và Truyền thông 1 1 0 1 1 0 0 0 0
14 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 0 7 5 5 0 2 2 0
15 Sở Xây dựng 20 20 0 20 20 0 0 0 0
16 Sở Y tế 195 150 45 167 167 0 28 28 0
17 Thanh tra tỉnh 8 1 7 5 5 0 3 3 0
18 Ban Dân tộc tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0
II HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 6764 6071 693 440 298 142 6323 321 6002
2 UBND huyện Điện Biên 964 172 792 816 744 72 155 149 6
3 UBND huyện Mường Ảng 343 167 176 238 233 5 103 103 0
4 UBND huyện Tuần Giáo 410 118 292 356 354 2 54 54 0
5 UBND huyện Tủa Chùa 176 43 133 159 154 5 17 17 0
6 UBND huyện Điện Biên Đông 161 22 139 127 117 10 34 33 1
7 UBND huyện Mường Chà 141 18 123 93 91 2 48 45 3
8 UBND huyện Nậm Pồ 441 227 214 287 279 8 154 153 1
9 UBND huyện Mường Nhé 74 9 65 53 53 0 21 19 2
10 UBND Thị xã Mường Lay 112 31 81 102 101 1 10 9 1
III XÃ, PHƯỜNG TRỰC THUỘC HUYỆN, THỊ XÃ, THÀNH PHỐ
1 UBND Thành phố Điện Biên Phủ 1551 119 1432 1429 1379 50 123 16 107
2 UBND huyện Điện Biên 1663 254 1409 1534 1303 231 131 34 97
3 UBND huyện Mường Ảng 189 5 184 181 174 7 8 7 1
4 UBND huyện Tuần Giáo 965 40 925 932 882 50 32 4 28
5 UBND huyện Tủa Chùa 286 7 279 282 275 7 4 3 1
6 UBND huyện Điện Biên Đông 251 44 207 195 183 12 55 15 40
7 UBND huyện Mường Chà 248 75 173 227 203 24 62 4 58
8 UBND huyện Nậm Pồ 161 18 143 126 116 10 36 8 28
9 UBND huyện Mường Nhé 42 42 0 0 0 0 42 0 42
10 UBND Thị xã Mường Lay 121 1 120 120 120 0 1 0 1