Kết quả tìm kiếm
Người nộp : ĐÀO THỊ SINH
Mã Biên nhận : 000.00.21.H18-220128-0014
Ngày nộp: 28/01/2022
Ngày hẹn trả: 10/02/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả