Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÒ VĂN SƠN CN LÒ VĂN XIÊN
Mã Biên nhận : 000.00.21.H18-220128-0010
Ngày nộp: 28/01/2022
Ngày hẹn trả: 18/02/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong