Kết quả tìm kiếm
Người nộp : QUÀNG THỊ DUNG CN + CG NGUYỄN TRƯỜNG SƠN
Mã Biên nhận : 000.00.21.H18-220128-0011
Ngày nộp: 28/01/2022
Ngày hẹn trả: 11/03/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã xử lý xong