Kết quả tìm kiếm
Người nộp : Đõ Anh Tuấn
Mã Biên nhận : 000.00.25.H18-220128-0001
Ngày nộp: 28/01/2022
Ngày hẹn trả: 09/02/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên Đông
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả