Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRẦN MẠNH HÒA
Mã Biên nhận : 000.00.20.H18-220127-0029
Ngày nộp: 27/01/2022
Ngày hẹn trả: 09/02/2022
Nộp tại: UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả