Kết quả tìm kiếm
Người nộp : CÀ DIỆU THÚY
Mã Biên nhận : 000.00.21.H18-220126-0053
Ngày nộp: 26/01/2022
Ngày hẹn trả: 08/02/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả