Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÊ THỊ TÂM
Mã Biên nhận : 000.00.20.H18-220126-0041
Ngày nộp: 26/01/2022
Ngày hẹn trả: 08/02/2022
Nộp tại: UBND Thành phố Điện Biên Phủ
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả