Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TRỊNH VĂN XOAN
Mã Biên nhận : 000.00.21.H18-220125-0033
Ngày nộp: 25/01/2022
Ngày hẹn trả: 07/02/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả