Kết quả tìm kiếm
Người nộp : LÒ VĂN DOAN
Mã Biên nhận : 000.00.25.H18-220125-0002
Ngày nộp: 25/01/2022
Ngày hẹn trả: 02/03/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên Đông
Cách nộp: Trực tiếp
Trạng thái: Đã trả kết quả