Kết quả tìm kiếm
Người nộp : VŨ THẾ SỰ - NGUYỄN THỊ HÀ
Mã Biên nhận : 000.00.21.H18-220125-0023
Ngày nộp: 25/01/2022
Ngày hẹn trả: 28/01/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả