Kết quả tìm kiếm
Người nộp : TÒNG VĂN DŨNG
Mã Biên nhận : 000.00.21.H18-220124-0033
Ngày nộp: 24/01/2022
Ngày hẹn trả: 28/01/2022
Nộp tại: UBND huyện Điện Biên
Cách nộp: Trực tuyến
Trạng thái: Đã trả kết quả